Category: Dvoosovinke

Leško 8T DV

NETO NOSIVOST: 6 TONA

Leško 11T DV

NETO NOSIVOST: 8 TONA

Leško 13T DV

NETO NOSIVOST: 10 TONA

Leško 16T DV

NETO NOSIVOST: 12 TONA

Leško 18T DV

NETO NOSIVOST: 14 TONA